NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK

OROSHÁZI EGYESÜLETE

 

ALAPSZABÁLYA

 

egységes szerkezetben a 2016.08.26. napján meghozott változásokkal

 

/dőlt betűvel aláhúzva megjelölve a változás szövege/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orosháza, 2016.08.26.

 

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK OROSHÁZI EGYESÜLETE

ALAPSZABÁLYA

 

 

A NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK OROSHÁZI EGYESÜLETE a 2016. 02.05.-én  megtartott közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  értelmében az egyesület megalapítása céljából az alábbi módosított  alapszabályt fogadta el.

 

 

I.

Az Egyesület adatai

 

1. Az egyesület neve: NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK OROSHÁZI EGYESÜLETE

2. Az egyesület székhelye: 5900 Orosháza, Bikádi utca 7.

3. Az Egyesület működési területe: Magyarország, Dél-alföldi Régió

 

 

II.

Az egyesület célja és feladatai

 1. Az egyesület célja:

 

Orosházán a közoktatásban, vagy annak irányításában egykor dolgozó, most már nyugdíjas pedagógusok összefogása, az évtizedek alatt szerzett szakmai tapasztalatok hasznosítása és továbbadása. Új ismeretek megszerzésére szervezett formát biztosít az egyesület. A városi oktatáspolitikát érintő döntés-előkészítésnél- felkérés esetén- szakmai véleményt formál. Erősíti Orosháza városhoz való kötődést, elősegítve a nyugdíjas évek hasznossá tételét. Olyan közösségi életet kíván létrehozni, ahol lehetőség van a szabadidő kellemes eltöltésére. Hagyományápolást folytat, és tevékenységével erősíteni kívánja a pedagógus pálya szakmai tekintélyét, vonzóvá téve ezen hivatást.

 

 1. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

 

 1. Az Egyesület célja megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, illetve tagként beléphet.

 

 1. Az Egyesület feladatai:

 

 • Szabadidős, kulturális, sport, ill. szakmai rendezvények szervezése,
 • Egészségmegőrző programok szervezése,
 • Kapcsolattartás Orosháza város intézményeivel,
 • Felkérésre iskolai, óvodai rendezvényeken való szakmai közreműködés,
 • A pedagógus társadalommal, volt munkahelyeinkkel a kapcsolat ápolása,
 • A pedagógiai hagyományaink, a helyi értékek ápolása,
 • Iskolatörténeti, pedagógia történeti és egyéb alkotó munka támogatása,
 • A „régi nagy” orosházi pedagógusok emlékének ápolása,
 • Közösségi szintér biztosítása a legújabb hazai és külföldi pedagógiai kutatások megismerése,
 • Orosháza testvértelepüléseivel szakmai kapcsolatépítés,
 • Pályázatokon való részvétel.

 

III.

Az egyesület tagsága

 

 

 1. Az Egyesület tagja lehet az a magyar állampolgárságú természetes személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.

 

A tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján- az Egyesület Elnöksége dönt.

 

Az Egyesület tagjának jogai:

-       részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban;

-       a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására;

-       felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyekre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni;

-       választhat, ill. választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, ill. tisztségeire;

-       indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira;

-       betekinthet az Egyesület nyilvántartásába;

-       a tagok egyharmada ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.

 

 1. Az Egyesület tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.

 

 1. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

 

 1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a) a tag kilépésével;

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;

c) a tag kizárásával;

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

 

 1. A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy az elnökség kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag kizárható az egyesületből különösen akkor , ha három hónapon keresztül nem fizeti meg az egyesületi tagdíjat. A tagot a tagdíjfizetésre írásban – 30 napos póthatáridő tűzésével – fel kell előzetesen szólítani.  Amennyiben a tag a felszólításnak nem tesz eleget, őt a közgyűlés  a tagok sorából kizárja. A kizárásról szóló ülésre az érintettet meg kell hívni. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal 15 napon belül írásban közölni kell. A kizárásról szóló határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

 

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagság idején keletkezett és a tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

 

A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépési szándékot az az Elnökséghez kell írásba bejelenteni.

 

A tagsági jogviszonyt a közgyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha a tag az alapszabályban foglalt tagsági kötelezettségeit   nem teljesíti, vagy veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósítását. A tagot előzetesen az elnökség írásban felszólítja a kifogásolt magatartás abbahagyására, a tagi kötelezettségek teljesítésére. Az írásbeli felszólításban fel kell hívni a tagot arra, hogy amennyiben a felszólítás alaptalan, vagy esetleges mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és bizonyítékokat. A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg A felmondás ellen az érintett tag 30 napon belül keresettel bírósághoz fordulhat.

 

 

6. Az egyesületi  tagdíjat az Elnökség javaslatára a közgyűlés állapítja meg.

 

 

IV.

Az Egyesület szervezete

 

 

 1. Az Egyesület szervei:
 2.  

Közgyűlés és az Elnökség.

 

A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 5 napon belül a tagok az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök  nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

 1. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes amennyiben erre a tagok figyelmét a meghívóban felhívták. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

3. A Közgyűlés össze kell hívni:

- ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,

- ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,

- ha a felügyeleti szerv a Közgyűlés összehívását elrendeli.

- az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha  az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az egyesület céljainak elérése veszélybe került. Ez esetben az összehívott közgyűlésen  a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

 1. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

 

 1. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok teljesen tagságának több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül amennyiben erre a tagok figyelmét a meghívóban felhívták.

 

 1. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A közgyűlés határozatait az egyesület székhelyén kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra. A közgyűlési határozatokat az Elnök által vezetett határozatok tárába kell bevezetni évenkénti sorszámozással.

 

 1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-       a) az alapszabály módosítása;

-       b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

-       c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

-       d) az éves költségvetés elfogadása;

-       e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

-       f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

-       g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

-       h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

-       i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

-       j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

-       k) a végelszámoló kijelölése.

 

 

9. A Közgyűlés határozatait – a személyi kérdéseket kivéve – nyílt szavazással , egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van.  Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

 

 

 1. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

 

 1. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamelyik egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

 

 1. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, civil, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

 

 1. Elnökség

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban- a kizárólagos hatásköröket kivéve- gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon minden elnökségi tag (három fő) jelen van. Az Elnökség üléseire- annak tárgykörére figyelemmel- esetenként további tagok hívhatók meg.

 

 1. 14.  A 3 tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából öt éves időtartamra. Az elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet az elnökség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.A közügyektől eltiltott személy nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben megjelölt vezető tisztségviselője.

A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a jogi személy felel. A vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt szándékosan okozta.

 

 1. Az Elnökség feladata és hatásköre:

 

-       tagsági viszony keletkezésével megszűnésével kapcsolatos eljárás;

-       a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;

-       az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;

-       az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;

-       az Elnök éves beszámolójának elfogadása;

-       személyzeti munka irányítása;

-       tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;

-       az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;

-       minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

 

Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjai közül mindannyian jelen vannak. Az Elnökségnek csak olyan nagykorú személy lehet a tagja, aki nincsen eltiltva a közügyek gyakorlásától és tagja az Egyesületnek. Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza.

 

 1. Az Egyesület tisztségviselői, az Elnökség tagjai:

 

Az Egyesület elnöke

 

Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

 

Az Elnök feladata és hatásköre:

 1. az Egyesület tevékenységének irányítása;
 2. a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
 3. döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
 4. a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 5. kapcsolattartás más civil  és érdekképviseleti szervezetekkel;
 6. irányítja az Elnökség munkáját;
 7. képviseli az Egyesületet;
 8. intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 9. összehívja az Elnökség üléseit;
 10. vezeti az ügyintéző apparátust;
 11. irányítja az Egyesület gazdálkodását;
 12. utalványozási jogot gyakorol;
 13. gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 14. minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe uta.

 

 1. Az Egyesület gazdasági vezetője:

 

Az egyesület vagyonának az egyesület alapszabályában meghatározott célokra fordítása, kezelése az egyesület elnöksége utasításai alapján. Az egyesület vagyona felhasználásáról beszámolni a Közgyűlésen.

 

 1. Az Egyesület titkára

 

Az Elnököt a titkár helyettesíti. Helyettesítés esetén a titkár teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

A titkár feladata a Nyilvántartás vezetése. A klub levelezésének vezetése. A hasonló elveket valló egyesületekkel a kapcsolattartás. Folyamatban lévő projektek és rendezvények felügyelete, szervezésében való részvétel, koordináció. Sajtófigyelés. Éves jelentés készítése az elvégzett munkáról, a folyamatban lévő és lezárt projektekről. Az Egyesület vagyonának az egyesület alapszabályában meghatározott célokra fordítása, illetve betartása és betartatása az egyesülettel. Az egyesület vagyonának kezelése az egyesület elnöksége utasításai alapján. Az egyesületi vagyon felhasználásáról beszámolni a közgyűlésen.

 

 

V.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

 

 

 1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

 

 1. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
 1. tagsági díjak, amelyeket a Közgyűlés állapít meg;
 2. magán és jogi személyek támogatásai;
 3. az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
 4. rendezvény bevétel;
 5. egyéb bevételek.
 1. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért- a befizetett tagdíjakon túlmenően- nem felelnek.
 2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a civil szervezetek tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

 

 1. Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán kezeli. Az Egyesület pénzforgalmi számlájáról történő utalványozáshoz, a bankszámla feletti rendelkezéshez illetve készpénzfelvételhez az Egyesület elnökének rendelkezése szükséges.

 

 

VI.

Az Egyesület megszűnése

 

 

 1. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

c.)  határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;

d.) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;

e) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

f) az arra jogosult szerv megszünteti

 

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.

 

 

VII.

Vegyes és záró rendelkezések

 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény  (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.

 

Orosháza, 2016.08.26.

 

 

 

 

 

 

………………………                                  

Szilasi- Horváth Tibor                                                   

          elnök                                                                 

 

Tanúk:

 

Név:…………………………….                                          Név:…………………………….

 

lakcím:……………………………….                                  lakcím:………………………….

 

Aláírás:………………………………                                  Aláírás:…………………………..